Årsmöte + föredrag 2019

Årsmöte i Tjörns Konstförening 2019-03-10
Plats: Billströmska Folkhögskolan


Solveig Olausson berättar under temat ”Innan vi glömmer” om de kvinnliga Tjörnmålarna Anna-Lisa Olausson, Kaja Bentzel och Barbro Reyman.


Därefter var det dags för kaffe och kaka. Vi fortsatte med
Årsmötesförhandlingar

 1. Kristina Forsberg från styrelsen öppnade mötet och hälsade ett femtiotal personer
  välkomna.
 2. Kristina Forsberg valdes till mötesordförande.
 3. De närvarande fann att årsmötet utlysts enligt stadgarna.
 4. Eva Andersson valdes till mötessekreterare.
 5. Gudrun Byberg och Dagny Peterstam valdes till justerare.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Kristina Forsberg redogjorde för Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018.
  Verksamhetsberättelsen godkändes.
 8. Gunilla Månesköld-Hansson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes.
 9. Inger Johansson, vår kassör, läste upp resultaträkningen, som godkändes.
 10. Årsavgift på SEK 200 för enskild och SEK 300 för par föreslogs oförändrad. Förslaget
  godkändes.
 11. Förslag till nya stadgar var utsända tillsammans med kallelsen till årsmötet. Stadgarna
  godkändes.
 12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 13. Avgående styrelseledamöter Bente Nielsen, Kerstin Hillberg-Åberg och Christel Högdén har
  valt att avgå ur styrelsen.
 14. Val av ledamöter:
  Till ordförande på 1 år valdes Anita Glantz.
  Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Inger Johansson och Anette Fosser.
  Till ersättare på 1 år omvaldes Birgitta Ehn, Krisitna Forsberg och Carl Bloom.
  Till ersättare på 1 år nyvaldes Marieanne Berndtsson och Leif Nilsson.
 15. Till revisorer på 1 år omvaldes Gunilla Månesköld-Hansson och Annika Nestorsson. Till
  revisorsersättare på 1 år omvaldes Barbro Carlsson.
 16. Till valberedning på 1 år omvaldes Britt-Marie Helder och nyvaldes Maj Britt Berndtsson.
 17. Mötet avslutades
  Kristina Forsberg tackade deltagarna för visat intresse.
  Vinnare i medlemslotteriet finns i bilaga 1.
  Sekreterare Justerare Justerare
  ………………………………… ……………………………………… …………………………………..