Årsmöte i Tjörns Konstförening 2020-03-15

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Christer Blomqvist, konstkunnig samt ordförande i Bohusläns distriktsstyrelse för Sveriges konstföreningar och för Orust konstförening, berättade om Agnes Cleve. Därefter var det dags för kaffe och kaka. Vi fortsatte med Årsmötesförhandlingar

1. Ordförande Anita Glantz öppnade mötet och hälsade ett fyrtiotal medlemmar välkomna.

2. Anita Glantz valdes till mötesordförande.

3. Eva Andersson valdes till mötessekreterare.

4. Birgitta Bladh och Gerda Lekander valdes till justerare.

5. De närvarande fann att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

6. Dagordningen godkändes.

7. Anita Glantz redogjorde för Verksamhetsberättelse för Tjörns konstförening 2019 (bil 2). Verksamhetsberättelsen godkändes.

8. Inger Johansson, kassör, läste upp resultaträkningen (bil.3), som godkändes.

9. Inger Johansson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Årsavgift på SEK 200 för enskild och SEK 300 för par föreslogs oförändrad. Förslaget godkändes.

12. Styrelseledamöterna Birgitta Een och Eva Andersson har valt att avgå ur styrelsen. Närvarande var Eva Andersson som avtackades med blommor.

13. Val av ledamöter: Då vi haft fler ledamöter än vad som fastställts i stadgarna behövs inga nyval.

Till ordförande på 1 år valdes Anita Glantz.

Till ordinarie ledamot på 2 år omvaldes Barbro Arén Svanvik.

Till ordinarie ledamot på 2 år valdes tidigare suppleanten Marieanne Berndtsson.

Till ersättare på 1 år omvaldes Kristina Forsberg, Carl Bloom och Leif Nilsson.

14. Till revisorer på 1 år omvaldes Gunilla Månesköld-Hansson och Annika Nestorsson. Till revisorsersättare på 1 år omvaldes Barbro Carlsson.

15. Till valberedning på 1 år omvaldes Britt-Marie Helder och Maj Britt Berndtsson.

16. Marieanne Berndtsson bad mötesdeltagarna att skriva sina mailadresser på på en lista. Anita Glantz informerade om höst-och vårresa till Malmö/Lund respektive Oslo. Anita informerade också om sommarutställningen som äger rum på Akvarellmuseet den 6 till den 21 juni.

17. Mötet avslutades Anita Glantz tackade deltagarna för visat intresse. Vinnare i medlemslotteriet finns i bilaga 1.

Sekreterare Justerare Justerare

…………………… ………………………… ………………………………

Eva Andersson Birgitta Bladh Gerda Lekander